Congreso Euroamericano de Dereito e Política

Proposta de Paneis


Os Paneis poderán ser propostos en conxunto, de 2 a 4 profesores, con indicación dunha temática específica. Os profesores responsables da proposta deberán ser doutores puidendo ser auxiliados por doutorandos. A proposta de Panel presentada deberá conter: Título do panel, breve descrición para servir de guía aos textos postulados, nome dos coordinadores, seguido de título e vínculo académico.


Data límite: os paneis deben enviarse electrónicamente antes do 15 de xaneiro de 2017 a través do formulario d a sección Cronograma


Ao inscribir o/os artigo/s para a súa presentación nos Paneies os autores autorizan a súa publicación nos produtos derivados do evento, cos debidos créditos de autoría, e sen calquera contraprestación económica para os responsables por parte da organización do congreso.

Para calquera dúbida ou suxestión pode escribir ao enderezo electrónico: congresoeuroamericano2017@uvigo.es.
Distribución espacial de paneis

Distribución aulas-paneis

Horarios de paneis

Paneis Seleccionados


Os paneis ofrecense na lingua propiosta polos coordinadores. As ponencias e comunicacións poderán presentarse en castelán, galego ou portugués, independentemente do panel ao que resulten adscritas.


Coordinadores: Mónica López Viso (UVIGO); David Casado Neira (UVIGO).


Descrición

O desenvolvemento dos programas de benestar xoga un papel fundamental no século XXI, non só nos países latinoamericanos, con evidentes retos de consolidación do benestar social, senón tamén no continente europeo, onde os efectos da crise económica están provocando unha reformulación dos Estados de benestar europeos que parecen supoñer un importante retroceso na calidade dos mesmos. No que respecta a América Latina, parte destes países construíron xa potenciais estruturas de benestar ligadas aos procesos de desenvolvemento económico e ao impulso de políticas redistributivas. Outros intentan consolidar políticas de benestar mediante mecanismos de transferencias de rendas condicionadas orientadas a combater a pobreza, inda que tamén con certa vinculación con reformas sociais, económicas e incluso políticas. En calquera caso, o grande reto de países europeos e latinoamericanos é o universalismo do benestar, e a implementación de sistemas de financiamento suficientes para lograr e manter as esixencias do benestar de calidade.

Neste Grupo de Traballo pretendemos contar con estudos sobre todo aquelo que teña a política social como foco, desde unha perspectiva social, xurídica, económica ou política. Trátase de debater arredor de ideais de cohesión social, de políticas sociais incluíntes e de réximes de benestar que evolucionan en contextos de cambio. Para iso resulta fundamental asumir unha óptica complexa e multidimensional en relación coa provisión do benestar e o coidado das poboacións.

Coordinador: Andrés Cernadas Ramos (USC)
Participantes: Ramón Bouzas Lorenzo (USC), Xosé Mª Mahou Lago (UVigo), Jorge Prado Casal (Sergas).


Descripción

Desde el último cuarto del pasado siglo, las Administraciones experimentan un cambio adaptativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). A pesar de los innegables éxitos logrados, el impacto en la población de las medidas de e-gobierno adoptadas ha podido dejar de lado a una parte de la ciudadanía que requiere especial atención. El panel explorará el desarrollo actual del concepto e-gobierno y sus modalidades, examinando en los enfoques actualmente compartidos, las fórmulas de implementación y deteniéndose especialmente en los efectos que la incorporación de las TIC al trabajo administrativo y a la elaboración de políticas públicas está suscitando. En particular, se desea examinar la relación existente entre las TIC, la brecha digital y la exclusión social y sugerir qué orientaciones estratégicas deberían adoptar las políticas de desarrollo digital.

Coordinadores: Constantino Cordal Rodríguez (UVIGO); Oscar Briones Gamarra (UVIGO).


Descrición

O fenómeno da globalización veu a transformar o goberno mundial tradicional baseado no poder dos Estados nación. Un novo concepto baseado en poderes supranacionais e trasnacionais con relacións cada vez máis horizontais e menos xerarquizadas está reformulando a forma de gobernar e promovendo estruturas cooperativas e multiniveis. Para poder aproveitar as oportunidades da globalización e garantir que estas se distribúen de forma xusta e non discriminatoria entre os diferentes países e grupos que existen dentro de cada nación, é preciso consolidar institucións políticas e xurídicas eficaces e capacidades económicas e tecnolóxicas sólidas, e políticas que integren obxectivos económicos e sociais. As experiencias da Unión Europea e, noutro nivel, a do Mercosur, supoñen un inxente campo para explorar as políticas de gobernanza dentro dos países e nas súas relacións entre eles, nun contexto de continua tensión entre o Estado e o mercado.

Neste grupo de traballo invítase a participar a todos aqueles investigadores interesados en analizar e explorar todas as formas e contidos dos gobernos multinivel e das relacións xurídicas, políticas e sociais condicionadas pola globalización.

Coordinadores: Prof.ª María López Díaz (Universidad de Vigo); Prof. Antonio Presedo Garazo (Universidad de Vigo).


Descripción

Abundando en la interdisciplinariedad y la perspectiva comparada inherentes a los actuales estudios de historia política e institucional, esta sesión se presenta como una oportunidad para el debate científico de ideas, enfoques y experiencias entre los especialistas e investigadores interesados en temáticas relacionadas con las instituciones, la dinámica jurídico-política y sistemas normativos de las Monarquías ibéricas en la Edad Moderna. Será una ocasión para reflexionar sobre sus problemas teórico-prácticos y para avanzar en la comprensión de los procesos, elementos vertebradores y aspectos más relevantes del modelo político que antecede a las denominadas revoluciones liberales y/o primer constitucionalismo. Todo ello desde la óptica de las Ciencias Históricas y Políticas que apuestan por un enfoque interdisciplinar y por fortalecer los vínculos académicos para acometer los retos que plantea. Como temáticas priorizadas proponemos el análisis de las instituciones en sus distintos niveles (desde la esfera local/ inferior al nivel superior/supremo, a cuya cabeza se situaba el rey); su quehacer y evolución secular; la dialéctica y/o dinámica política, implícita la formulación y el proceso de toma de decisiones; el impacto, las causas y consecuencias de esas decisiones o la relación entre política y poder, entendido este en sentido amplio (poder social, poder económico, etc.), y desde una perspectiva general entre política y sociedad. Pero también son líneas de interés la justicia y su administración; los actores y/o componente social de los distintos procesos e instituciones, los elementos informales del sistema, así como la interacción entre cultura y política o la transferencia y circulación de modelos.

Coordinadores: Guillermo Suárez Blázquez (UVIGO); Antón Lois Fernández Álvarez (UVIGO)


Descrición

A ciencia do dereito e a política comparada constitúe un elemento indispensable nos estudios xurídicos e políticos ao longo de toda a historia. Desde o imperio romano e a súa adaptación e evolución ás organizacións altomedievais a intervención da metodoloxía comparada serviu para o espallamento das formas xurídico-políticas máis avanzadas e sentou a base para que estas chegasen aos nosos días como elementos vertebradores das nosas sociedades nos últimos dous mil anos. A partir das revolucións liberais, a ciencia e a política comparada foi o celme dos movementos de independencia sur americanos por canto permitiron crear as estruturas das súas incipientes nacións. Sen o concurso da ciencia comparativa non se entenderían os sistemas normativos e políticos dos países de América do Sur trasladados en boa medida desde as experiencias e os modelos europeos da época.

O presente GT pretende abrirse a aqueles estudios histórico-xurídicos e histórico-políticos que teñan en conta experiencias comparadas e comparativas entre Europea e América.

Coordinadores: M. Pilar Martínez-Agut, (Universitat de València); Isabel María Gallardo Fernández (Universitat de València).
Doctorandos colaboradores: Anna Monzó Martínez (Universitat de València); Héctor Saiz Fernández (Universitat de València).


Descripción

La educación tiene una base legal muy importante, tanto en el ámbito nacional como internacional. Partimos que la educación es un pilar del Estado del Bienestar muy importante ya que forma ciudadanos competentes, que han de participar desde lo más local y ser conscientes de que son ciudadanos de un mundo interconectado.

Desde entidades como la UNESCO se están llevando a cabo iniciativas para lograr una educación de calidad, vinculadas en una primera fase a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la actualidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los ámbitos de los seres humanos, el planeta, la prosperidad, la paz y las iniciativas conjuntas, con la perspectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El ODS nº 4 hace referencia a la educación como base para el logro de los ODS.

La educación también es la base de la salud, el crecimiento económico y el empleo, el consumo y la producción sostenibles y el cambio climático. Iniciativas como Educación para todos, en el Foro Mundial 2015, aprobó la declaración de Incheon: "Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos", asumida por la Agenda 2030.

En esta línea estamos trabajando conjuntamente con docentes de Panamá, Ecuador y Brasil, en la formación de docentes como doctores y en la colaboración en investigaciones.

Objetivos:

  1. Analizar la importancia de la educación como base del Estado de Bienestar, fomentando el empoderamiento y la participación ciudadana.
  2. Difundir las iniciativas internacionales de educación vinculadas con la sostenibilidad, derechos humanos y justicia social.
  3. Promover la cooperación Euroamericana a través de investigación y formación conjuntas.

Coordenadores: Prof. Dr. Wilson Madeira Filho (UFF); Profa. Dra. Alba Simon (UFF)


Ementa

Os conflitos socioambientais permeiam os usos e processos de decisão (planejamento, legislação e gestão) sobre os territórios urbanos e rurais. Em sociedades economicamente desiguais, instituições e mecanismos jurídico-políticos tanto são arenas democráticas de gestão e solução de conflitos e de compensação de danos, quanto são instrumentos operantes da desigualdade. Os conflitos socioambientais enfocam não apenas as disputas sobre usos, posse, propriedade, planejamento e gestão de territórios urbanos e rurais, como também as implicações sobre a qualidade e os modos de vida de seus habitantes. As políticas de desenvolvimento econômico efetivadas no Brasil têm direcionado a maior parte dos danos sociais, econômicos e ambientais a grupos sociais vulneráveis (trabalhadores urbanos e rurais, populações de baixa renda, comunidades tradicionais, segmentos raciais discriminados) e os compelido a deslocarem-se do seu território, enquanto que os danos ambientais sistêmicos também não são previstos nem remediados. Esses são os temas que permeiam a proposta de organização deste GT o qual, a partir de uma abordagem interdisciplinar e voltada para estudos de caso, busca analisar a contribuição de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas para a compreensão dos conflitos socioambientais no país.

Coordenadores: Prof. Dr. Gilvan Luiz Hansen (UFF); Prof. Dr. Ozéas Corrêa Lopes Filho (UFF)


Ementa

Pretende-se enfatizar a relação entre direito e democracia, nas diferentes nuances que estas concepções adquirem ao longo da história, com as imbricações que tal relação traz para a participação dos cidadãos no processo de construção social.

Coordenadores: Prof. Dr. Eduardo Manuel Val(UNESA/UFF); Prof. Msc.Siddharta Ferreira Legale (UFJF)


Ementa

Este GT centra seus estudos na reflexão crítica sobre as relações e sinergias que a globalização tem causado no mundo das ciências jurídicas em especial na esfera dos direitos humanos. Com base em uma abordagem interdisciplinar se analisam os diálogos e complementariedades que surgem entre as disciplinas de direito constitucional, direito internacional e direito comparado aplicados aos direitos humanos no âmbito da tradição e cultura jurídica secular desenvolvida em Ibero América.

Os trabalhos e pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Constitucionalismo Latino Americano (LEICLA) e no Observatório de Acesso à Justiça em Ibero América (OAJIA) servem como vetores inspiradores de investigações que pretendam estudar a circulação de pensamento jurídico na região e as possibilidades de identificar simetrias e pontos de convergência destinados a dar visibilidade a uma produção de diálogos institucionais e normativos que tem identidade própria nas universidades e centros de investigação de ambos continentes.

Coordenadores: Prof. Dr. Sérgio Gustavo de Mattos Pauseiro; Prof. Rubens Lyra


Ementa

Este Grupo de Trabalho visa o estudo da interpretação e dos casos submetidos a jurisdição dos Tribunais Internacionais de Direitos Humanos (D.H.), bem como a analise da legitimidade das Convenções Internacionais sobre D.H. Nesse contexto, dialogaremos com o projeto kantiano para construção de uma cidadania universal, sem perder de vista os aspectos da atual geopolítica internacional. Alinhados a essas construções filosóficas e históricas buscaremos argumentos para tratar de questões como: novos fluxos migratórios que começam a se intensificar na Europa e na America, bem como em outras partes do mundo; conflitos entre religiões e o dever de segurança do Estado; direito a uma vida digna e proteção aos seres vivos com consciência; controle de convencionalidade; e demais discussões que possam contribuir para construção de uma democracia deliberativa dentro do plano nacional e internacional sobre a ótica da ampliação dos direitos humanos.

Coordenadores: Prof. Dr. Edson Alvisi Neves (UFF); Prof. Dr. Gustavo Siqueira (UERJ)


Ementa

O grupo de trabalho pretende discutir ideias, instituições e agentes jurídicos no Brasil. Além disso, propõe-se a refletir sobre as fontes documentais e as metodologias empregadas na investigação histórica de temáticas ligadas ao mundo do direito. Finalmente, dispõe-se a aprofundar o debate teórico da área, explorando as confluências e diferenças de tradições intelectuais e enfoques disciplinares.

Coordinadores: Prof. Pablo Bonorino; Prof.ª Rosa Ricoy


Descripción

Este GT estará dedicado a analizar todas aquellas cuestiones relacionadas con las exigencias políticas que el movimiento feminista ha formulado para lograr la plena vigencia del principio de igualdad durante la segunda mitad del siglo XX y su incorporación paulatina a los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales (tanto a nivel constitucional como de leyes de menor jerarquía). El impacto de las demandas feministas ha afectado la manera de entender la relación entre las normas internacionales y las normas locales, poniendo en evidencia el conflicto que existe entre los presupuestos filosóficos desde el que legislan las élites internacionales y las visiones de la justicia que existen en las distintas comunidades donde se deben implantar medidas concretas para cumplir con sus exigencias generales. En este GT se tratarán todas las cuestiones conectadas con la mujer y el derecho: la discriminación por razones de sexo, las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, las relaciones teóricas entre feminismo, justicia y derecho, y las medidas relacionadas con la normativización de la ética sexual.


OrganizadoresColabora